กระทรวงICTกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอเชิญร่วมชมงานแท็บเล็ต
กระทรวงICTกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอเชิญร่วมชมงานแท็บเล็ต
Last Update : 12:06:22 09/10/2013
เทคนิคการหาความคิดใหม่ๆ
ตะลึงงันกันไปทั้งประเทศ เมื่อสุดยอดสินค้าและสารพันเครื่องใช้ที่ได้ชื่อว่าทนทานใช้งานได้ยาวนานนับสิบๆปีได้มารวมตัวกันในมหกรรมงานแสดงสินค้า "อึดถึกทน" ถือเป็นการรวบรวมเอาสุดยอดสินค้า9ชีวิตที่ทั้งอึดทั้งทนทานมาไว้ในที่เดียวเป็นครั้งแรกของไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โซนCชั้นล่างและโซนPlaza, 7-10กุมภาพันธ์2556
Last Update : 16:07:27 12/12/2012
ความคิด คือ ????
ความคิด คือ ????
Last Update : 09:45:59 26/03/2012
การออกแบบสร้างสรรค์ (Creative designs)
เป็นการออกแบบเพื่อนำเสนอความงามความพึงพอใจเน้นความคิดสร้างสรรค์ แปลกๆ ใหม่ๆ ให้เกิดความสะเทือนใจ เร้าใจ ซึ่งการสร้างสรรค์นี้อาจเป็นการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือสร้างขึ้นใหม่ก็ได้
Last Update : 09:50:50 14/03/2012
สมัครงาน BIFF&BIL 2012 กับสมาคมออกแบบสร้างสรรค์
Brand : สมาคมออกแบบสร้างสรรค์
Last Update : 15:22:20 04/04/2012
Visual Connect: Mind Map for Networking (Word of Mouth marketing)
Brand : สมาชิกสมาคมออกแบบสร้างสรรค์
เรียนพื้นฐาน วิธีการเขียน การใช้งาน Mind Map อย่างถูกวิธี และ การคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงการนำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ เป็นเครื่องมือในการ Networking อย่างมีประสิทธิภาพ
Last Update : 13:30:21 03/04/2012
ไอเดียบรรเจิด
Brand : สมาคมออกแบบสร้างสรรค์
บริการให้คำปรึกษาข้อมูล
Last Update : 17:41:47 26/03/2012
Creative Design Assocition@BIFF&BIL2012
Last Update : 17:06:39 14/03/2012
Creative Thailand
Last Update : 11:04:51 14/03/2012

ความคิด คือ ????

Last Update: 09:45:59 26/03/2012
Page View (1014)

ความคิด เป็นกลไกของสมองที่เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์  ความคิดเป็นผลที่เกิดจากการที่สมองถูกรบกวนจาก สิ่งแวดล้อม  สังคม  ที่อยู่รอบตัวเรา และประสบการณ์ส่วนตัวดั้งเดิมของมนุษย์ หรือบุคคลนั้นๆ 

การใช้ความคิดเป็นกลไกของสมอง  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่สมองของเราอันเดียวมี 2 ความคิด  ความคิดที่แตกต่างกันทั้ง 2 อย่างนั้นถูกควบคุมโดยสมองสองซีก  คือ สมองซีกซ้ายจะควบคุมความคิดที่มีระบบ  ความคิดที่มีการใช้เหตุผล  เช่น ด้านตัวเลข,  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส่วนสมองซีกขวานั้นจะควบคุมเกี่ยวกับอารมณ์  ความรู้สึก  ประสบการณ์  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ เป็นต้น  อย่างไรก็ตามสมองทั้งสองซีกจะมีการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กัน  ถ้าหากสมองทั้งสองซีกทำหน้าที่ไม่เต็มเท่าๆกัน  หรือมีการพัฒนาสมองแต่ละซีกแตกต่างกัน  ก็จะทำให้ความคิดและพฤติกรรม  อารมณ์  ความรู้สึก  แตกต่างกัน  ตามอิทธิพลของการควบคุมสมองแต่ละซีกด้วย  

ความคิด  หมายถึง  กิจกรรมของระบบประสาทสมอง  ที่ใช้ความจำรู้สึก  ความจำระลึก  และทักษะการคิด  ที่ถูกกระตุ้นด้วยปัญหาให้แสดงกิจกรรมปฏิบัติการแก้ปัญหานั้นจนได้คำตอบ  กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวในระบบความจำระยะสั้น (STM) และกิจกรรมทั้งหมดนั้นจะเผยตัวออกมาผ่าน "ความรู้สึก"  (Conscious) ให้ผู้คิดรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่  และสามารถเผยตัวออกไปสู่สาธารณะได้โดยผ่านอวัยวะการกระทำทั้งหลาย ซึ่งเรียกว่า "พฤติกรรม"

"ความคิด" ที่ระบุไว้ในหลักสูตรต่างๆ ในไทยและทั่วโลกมีดังต่อไปนี้

1. ความคิดความเข้าใจ (Comprehension) ประกอบด้วยกลุ่มความคิดความแปล (Translation) ความคิดขยายความ (Extrapolation)

2. ความคิดนำไปใช้ (Application)

3. ความคิดวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์หน่วย (Analysis of Elements) การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relations) การคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organization Principles)

4. การคิดสังเคราะห์ (Synthesis) ได้แก่ การคิดสังเคราะห์ข้อความ (Production of Unique Communication) การคิดสังเคราะห์แผนงาน (Production  of  a  Plan)  การคิดสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (Derivation of a set of Abstract Relation)

5. การคิดประเมินค่า (Evaluation) ประกอบด้วย  การคิดประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายใน (Judement  in  terms  of  Internal  Evidence)  การคิดประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์จากภายนอก (Judgement  interms of External Criteria) 
© 2000-2008 CopyRight by Creative Design Association (CDA)
Tel. 0 2618 4613  Fax. 0 2279 0303  Website. cda2011.webs.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login